ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ “ไม่รับคำร้อง” บิ๊กตู่ ปมถวายสัตย์ฯ แจง ไม่มีอำนาจ

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ “ไม่รับคำร้อง” บิ๊กตู่ ปมถวายสัตย์ฯ แจง ไม่มีอำนาจ

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2879485


ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ “ไม่รับคำร้อง” บิ๊กตู่ ปมถวายสัตย์ฯ แจง ไม่มีอำนาจ
 


ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องตีความถวายสัตย์ ขัดรธน. ชี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ฝ่ายบริหารกับสถาบันไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งคำร้องของนายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การที่พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียน ไว้พิจารณาวินิจฉัย

เนื่องจากเห็นว่า แม้นายภานุพงศ์ จะอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47(1) บัญญัติว่า “การใช้สิทธิยื่นคำร้องตามมาตรา 46 ต้องเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐ และต้องมิใช่เป็นกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) การกระทำของรัฐบาล” และมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติว่า “… ถ้าศาลเห็นว่าเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา 47 ให้ศาลสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา” ซึ่งการถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมือง (Political Issue) ของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์ อันอยู่ในความหมายของการกระทำของรัฐบาล (Act of Government) ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 61 มาตรา 47(1) ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา 46 วรรคสามได้

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต หลังจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้น้อมนำไปเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน

และต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับพระราชดำรัสในโอกาส เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งพระราชทานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยโดยเข้ารับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด

ส่วนคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การถวายสัตย์ปฏิญาณของพล.อ.ประยุทธ์ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 และการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องต่อรัฐสภาไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 นั้นเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง และเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า เป็นเพียงกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องไม่กระทำการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 และมาตรา 162 ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกร้องได้ดำเนินการหรือยุติไปแล้วก่อนที่ผู้ร้องจะได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย

โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แต่อย่างใด กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 61 มาตรา 7 (3) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และเมื่อมีคำสั่งไม่รับ

คำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว คำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป

.....

...........

....................

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2879486


ยื่นค้านตุลาการศาล รธน. จาก คสช. วินิจฉัยปม ‘บิ๊กตู่’ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หวั่นไม่ยุติธรรม


ยื่นค้านตุลาการศาล รธน. จาก คสช. วินิจฉัยปม บิ๊กตู่ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หวั่นไม่ยุติธรรม

บิ๊กตู่ / เมื่อวันที่ 11 ก.ย. น.ส.อุบลกาญจน์ อมรสิน ประธานองค์กรตรวจสอบการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม เข้ายื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดค้านการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในวันที่ 18 ก.ย.นี้ให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากว่าองค์คณะตุลาการทั้ง 7 คน

โดย 5 คนแรก ได้แก่ นายนุรักษ์ มาประณีต นายจรัญ ภักดีธนากุล นายชัช ชลวร นายบุญส่ง กุลบุปผา และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ได้รับการต่ออายุโดยคำสั่งของหัวหน้าคสช. ที่ 23/2560 และ 24/2560 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2560 และวันที่ 20 เม.ย. 2560 ตามลำดับ

เพราะการออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อยืดอายุให้ตุลาการทั้ง 5 คนทำงานต่อไปได้จนกว่าจะมีกฎหมายลูกมาบังคับใช้ แต่เมื่อกฎหมายลูกคือ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ประกาศบังคับใช้ ก็กลับบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่หมดวาระแล้ว ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อจนถึงปัจจุบัน

ส่วนอีก 2 คน ได้แก่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และนายปัญญา อุดชาชน เคยทำงานให้กับแม่น้ำ 5 สายในยุคคสช. และเข้ามานั่งในตำแหน่งได้โดยวิธีการสรรหา หรือคัดเลือกตามที่ คสช. ออกแบบไว้ด้วย จึงเกรงว่าอาจทำให้การวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับพล.อ.ประยุทธ์ เสียความยุติธรรม สังคมอาจจะเคลือบแคลงสงสัยในการวินิจฉัย โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับพล.อ.ประยุทธ์

เช่น คดีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามความเป็นนายกฯ คดีเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. คดีเกี่ยวกับการแถลงนโยบายรัฐบาล และยังรวมถึงคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลทางการเมืองเช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นต้น


อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1

8 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่เห้ตู่\**angry**

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  0
 
markpakma

สรุปก็คือพอมีปัญหาองค์กรก็พิจารณาความผิดผู้นำไม่ได้

เพราะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งมาจากผู้นำ

น่าคิดนะ... ยังมีกรณีศาลที่ทำผิดเสียเองตัดสินเอียงเองโดยใช้กฎหมายมาอธิบายแบบเอียงๆแถๆไป..ใช้กันอยูาหลายๆศาลในเวลานี้

ใครจะเป็นผู้ตัดสินศาลเหล่านี้ได้ล่ะว่าทำผิด..ตัองได้รับโทษ..ในเมื่อเป็นศาลแล้วใช้หน้าที่ทำผิดเพื่อช่วยเหลือพวกเดียวกัน

จะให้ใครมาตัดสินศาลเหล่านี้ล่ะในเมื่อเป็นศาลด้วยกันทั้งนั้น

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
หลวงพี่เตี้ย

ยาวมาก สรุปว่า ประยุทธรอดครับ

("...เป็นการกระทำทางการเมือง (Political Issue) ของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์ อันอยู่ในความหมายของการกระทำของรัฐบาล (Act of Government) ....")

ศาลชี้ว่า   การสาบานตัวเป็นเรื่องของนายกและรัฐบาลประยุทธ์กับกษัตริย์    ถ้ากษัตริย์ไม่มีความเห็นเป็นอื่น   ก็จบ   เท่านั้นเอง

จบข่าว

ต่อไปก้ไม่มีอะไรแล้ว

จะซักฟอกอย่างไรก้ไม่มีผลอันใดกับรัฐบาลประยุทธ์

21

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
619

เป็นสิ่งที่ทุเรศมากๆในวันนี้มันคือ...ยุคเหี้?อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
คุณรู้สึก เศร้า
 
nopin

เรื่องเห้ๆ แม่งเก่ง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Boulevard of Hopes

ยังไงๆ รัฐบาลประยุทธ ต้องอยู่

พวกเขาลงทุนไปมากมายมหาศาล 

จะจัดการประยุทธ กับพวกได้ ต้องประชาชนเท่านั้น

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
หลวงพี่เตี้ย

ทั้งหมด  ศาลรัฐธรรมนูญชี้ทางออกให้รัฐบาลประยุทธ์แล้วครับ

หาทางออกให้เสร็จ

ไม่เกี่ยว  ไม่ข้อง  ไม่มีอำนาจ   ไม่ใช่ผู้เสียหาย    ตามที่วิษณุวางแนวทางไว้

21

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
niroj

เค้าถามว่าการถวายสัตย์เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

ดันไม่รับ ทั้งๆที่เกี่ยวกับรฐน.เต็มๆ เฮ้อ,เป็นไปได้เนอะ!

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1