วันต่อต้านการทุจริตสากล

9 ธันวาคม พ.ศ. 2546

International Anti-Corruption Day

วันต่อต้านการทุจริตสากล

International Anti-Corruption Day


วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นตั้งแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption) ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา

ภูมิหลัง

ความตอนหนึ่งของอนุสัญญาข้างต้นว่า สหประชาชาติ

"เป็นกังวลเกี่ยวกับความร้ายแรงของปัญหาและภัยคุมคามเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมอันเป็นผลมาจากการทุจริต ซึ่งบ่อนทำลายสถาบันและคุณค่าแห่งประชาธิปไตย คุณค่าทางจริยธรรม และความยุติธรรม ตลอดจนเป็นภัยต่อการพัฒนาการอันยั่งยืนและหลักนิติธรรม"

จึงให้อนุสัญญามีอำนาจ

"ส่งเสริมและสร้างเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น...ส่งเสริม อำนวยความสะดวก และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต... ส่งเสริมให้การบริหารราชการและทรัพย์สินแผ่นดินเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีผู้รับผิดชอบ และสมควร..."

การรณรงค์ "คอร์รัป 'ฉัน' ไม่ขอรับ"

การรณรงค์ "คอร์รัป 'ฉัน' ไม่ขอรับ" (Your NO Counts) เป็นขบวนการระหว่างประเทศซึ่งโครงการพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) ร่วมกันจัดขึ้นในวันต่อต้านการทุจริตสากลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริตและวิธีต่อต้านการทุจริต

ในปี 2553 การรณรงค์นี้มีเป้าหมายแสดงให้เห็นว่า การทุจริตเป็นที่กีดขวางความร่วมมือในอันที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษเช่นไร บ่อนทำลายประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเช่นไร กับทั้งชักนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน บิดเบือนการตลาด พาความวินาศมาสู่คุณภาพชีวิต รวมถึงส่งผลให้เกิดความผิดอาญาซึ่งกระทำกันเป็นองค์การ การก่อการร้าย และภยันตรายอื่นต่อความมั่นคงของมนุษย์เช่นไร